Objęcie warrantów serii A przez osoby uprawnione

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2009 z dnia 25 listopada 2009r, w którym emitent informował o otrzymaniu wezwania do objęcia przez osoby uprawnione po 49.923 imiennych warrantów subskrypcyjnych Spółki serii A. dla każdego uprawnionego tj. łącznie 149 769 warrantów w ramach programu motywacyjnego za rok 2008 informuje, iż w dniu 15.12.2009r. osoby uprawnione do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A objęły po 49.923 imienne warranty subskrypcyjne serii A, bez wartości nominalnej, o numerach kolejno dla każdego uprawnionego – od 1 do 49.923 włącznie, od 49.924 do 99.846 włącznie oraz od 99.847 do 149.769 włącznie („Warranty”). Jeden Warrant uprawnia do objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela Orzeł Biały S.A. serii C, o wartości nominalnej 0,43 zł po cenie emisyjnej w wysokości 19,57 zł.
Warranty uprawniają do objęcia akcji Orzeł Biały S.A. serii C z pierwszeństwem przed pozostałymi akcjonariuszami Orzeł Biały S.A. Objęcie akcji Orzeł Biały S.A. serii C nastąpi po ich opłaceniu.
Warranty są niezbywalne oraz podlegają dziedziczeniu.
Prawa do objęcia akcji Orzeł Biały S.A. serii C można wykonywać do 31 grudnia 2011 roku (włącznie). Prawa z Warrantów, z których nie zostanie zrealizowane prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii C do 31 grudnia 2011 roku, wygasają z upływem tego terminu.

Podstawa prawna:
art. 56 ust.1 pkt. 1 Ustawy o ofercie- informacja poufna

Scroll to Top