Warunkowa rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych akcji serii E Spółki Orzeł Biały S.A.

Zarząd Orzeł Biały S.A. (Emitent), informuje, iż w dniu 30.03.2012 roku otrzymał Uchwałę nr 235/12 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 30.03.2012r., na podstawie której Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych postanowił zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 56.700 (pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki Orzeł Biały S.A. o wartości nominalnej 0,43 zł (czterdzieści trzy gorsze) każda oraz oznaczyć je kodem PLORZBL00013, pod warunkiem podjęcia decyzji przez Spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje spółki Orzeł Biały S.A. oznaczone kodem PLORZBL00013.
Zarejestrowanie wyżej wskazanych akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez Krajowy Depozyt decyzji Spółki, o której mowa wyżej, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu.
Poinformowano także, iż informacja o zarejestrowaniu pod kodem PLORZBL00013 akcji serii E zostanie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu. O otrzymaniu tego komunikatu Emitent poinformuje raportem bieżącym.
GPW RMF § 34 ust. 1 pkt 1

Scroll to Top