Przekroczenie progu 5 % ogólnej liczby głosów

Zarząd Orzeł Biały S.A. informuje, iż w dniu 3.04.2012 roku otrzymał zawiadomienie od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A., występującego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” (OFE) oraz Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU (DFE), które na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz w związku z art. 87 ust. 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, poinformował o przekroczeniu progu 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (WZA) Spółki Orzeł Biały S.A.
Fundusz OFE posiadał, przed niniejszym ogłoszeniem 821 377 akcji Spółki Orzeł Biały S.A., co stanowiło 4,94% udziału w kapitale zakładowym, uprawniało do 821 377 głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowiło 4,94% głosów w ogólnej liczbie głosów Orzeł Biały S.A.
Na chwilę obecną Fundusz OFE posiada 899 946 akcji Spółki Orzeł Biały S.A., co stanowi 5,41% udziału w kapitale zakładowym, uprawnia do 899 946 głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowi 5,41% głosów w ogólnej liczbie głosów Orzeł Biały S.A.,
Fundusze OFE i DFE łącznie posiadały, przed niniejszym ogłoszeniem 821 655 akcji Spółki Orzeł Biały S.A., co stanowiło 4,94% udziału w kapitale zakładowym, uprawniało do 821 655 głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowiło 4,94% głosów w ogólnej liczbie głosów Orzeł Biały S.A.
Na chwilę obecną Fundusze OFE i DFE łącznie posiadają 900 249 akcji Spółki Orzeł Biały S.A., co stanowi 5,41% udziału w kapitale zakładowym, uprawnia do 900 249 głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowi 5, 41% głosów w ogólnej liczbie głosów Orzeł Biały S.A..
Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Scroll to Top