Dopuszczenie i warunkowe wprowadzenie do obrotu giełdowego oraz wyznaczenie dnia pierwszego notowania akcji serii E

Zarząd Orzeł Biały S.A. (Emitent), informuje, iż w dniu 10.04.2012 roku powziął informację, iż w dniu 5.04.2012 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę nr 328/2012 na podstawie której 56.700 akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki Orzeł Biały S.A. o wartości nominalnej 0,43 zł zostało dopuszczonych do obrotu giełdowego na rynku podstawowym. Zarząd Giełdy postanowił także wprowadzić niniejsze akcje z dniem 12.04.2012 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 12.04.2012 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLORZBL00013.

GPW RMF § 34 ust. 1 pkt 2, 3

Scroll to Top