Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu – zamknięcie opóźnienia

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2011 z dnia 31.03.2011 r., w którym informował o zawarciu umowy znaczącej dotyczącej sprzedaży przez Spółkę ołowiu oraz stopów ołowiu, informuje, że Kontrahentem (drugą stroną umowy) była firma EXIDE TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Poznaniu. Wartość umowy netto wyniosła 83,5 mln zł, co przekroczyło 10 % przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki z okresu czterech kwartałów obrotowych opublikowanych przed dniem podpisania umowy, tj. 31.03.2011 roku (I kwartał 2010 – IV kwartał 2010).

Spółka na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, opóźniła przekazanie do publicznej wiadomości informacji o Kontrahencie umowy oraz o warunkach finansowych zawartej umowy.

Podstawa prawna:
Art. 57 ust. 1 i 3 Ustawy o ofercie publicznej – zawiadomienie o opóźnieniu informacji, zamknięcie opóźnienia

Scroll to Top