Ustanowienie zastawu na aktywach znaczących

Zarząd Orzeł Biały S.A. informuje, że w dniu 16.08.2011 otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Katowice – Wschód Wydział IX Gospodarczy – Rejestr Zastawów o wpisaniu w dniu 11.08.2011r. zastawu rejestrowego w wysokości 25 500 tys. PLN na zapasach w postaci materiałów i surowców będących własnością Emitenta i położonych w Piekarach Śl. przy ul. Roździeńskiego 24 oraz w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej 98.
Zastaw rejestrowy został ustanowiony jako zabezpieczenie wierzytelności BNP Paribas Bank Polska S.A. z tytułu umowy o kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 15 000 tys. PLN zgodnie z aneksem z dn. 20.07.2011r.
Wartość ewidencyjna aktywów, na których ustanowiono ww. zabezpieczenie w księgach rachunkowych Emitenta na dzień 31.07.2011r. wynosiła 37 668 tys. PLN.
Brak jest powiązań między Emitentem oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta, a podmiotem na rzecz, którego nastąpiło ustanowienie zastawu.
Kryterium uznania aktywów za aktywa znaczące jest przekroczenie równowartości kwoty 1 mln EUR przeliczonej wg kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień ustanowienia zastawu.

Podstawa prawna:
par. 5 ust. 1 pkt 1 RMF GPW

Scroll to Top