Ustanowienie zastawu na aktywach znaczących

Zarząd Orzeł Biały S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Katowice – Wschód Wydział IX Gospodarczy – Rejestr Zastawów o wpisaniu w dniu 17.08.2011r. zastawu rejestrowego w wysokości 15 000 tys. PLN na zapasach w postaci materiałów, półfabrykatów, wyrobów gotowych i towarów będących własnością Emitenta i położonych na terenie Wydziału Hutniczego w Piekarach Śl. przy ul. Roździeńskiego 24 oraz w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej 98.
Zastaw rejestrowy został ustanowiony jako zabezpieczenie wierzytelności BRE Bank SA z tytułu Umowy o limit w kwocie 22 000 tys. PLN z dn. 30.06.2011r. O zawarciu tej umowy Emitent informował w raporcie bieżącym nr 21 z dn. 7.07.2011r.
Wartość ewidencyjna aktywów, na których ustanowiono ww. zabezpieczenie w księgach rachunkowych Emitenta na dzień 31.07.2011r. wynosiła 129 358 tys. PLN.
Brak jest powiązań między Emitentem oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta, a podmiotem na rzecz, którego nastąpiło ustanowienie zastawu.
Kryterium uznania aktywów za aktywa znaczące jest przekroczenie wartości 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych.
Ustanowiony zastaw przekroczył równowartość kwoty 1 mln EUR przeliczonej wg kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień ustanowienia zastawu.

Podstawa prawna:
par. 5 ust. 1 pkt 1 RMF GPW

Scroll to Top