Podpisanie umowy o dofinansowanie

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 65/2010 z dnia 20.10.2010r. informuje, iż w dniu 02.09.2011r. podpisał Umowę z Ministrem Gospodarki, z siedzibą w Warszawie o dofinansowanie na realizację Projektu „Utworzenie OBR modelowania i optymalizacji, procesów technologicznych stopów metali nieżelaznych”, ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 63 960 tys. netto PLN.
Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 35.966,4 tys. PLN
Po spełnieniu warunków wynikających z Umowy oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej dla inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Orzeł Biały S.A. otrzyma dofinansowanie na realizację Projektu w maksymalnej wysokości 14.386,6 tys. PLN
Główne elementy projektu zakładają zakup linii badawczej do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, w skład której wchodzą m.in.: instalacja do przerobu złomu akumulatorowego, piec do wytopu ołowiu wraz z zespołem filtrów, trzy kotły rafinacyjne oraz budynek Ośrodka Badawczo – Rozwojowego wraz z częścią socjalno-analityczną.
Realizacja projektu „Utworzenie OBR modelowania i optymalizacji, procesów technologicznych stopów metali nieżelaznych”, dofinansowanego ze środków UE jest największą od wielu lat strategiczną inwestycją Spółki.
Poszerzenie oferty o innowacyjne stopy wysokiej jakości pozwoli umocnić pozycję rynkową Orła Białego oraz pośrednio przyczyni się do zwiększenia mocy produkcyjnych Spółki. Ponadto inwestycja ta ma na celu rozwój kompetencji technologicznych i produktowych, poprawę wskaźników środowiskowych w wielu obszarach jej działalności oraz przyczyni się do optymalizacji kosztów.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacja poufna

Scroll to Top