Ustanowienie zastawu na aktywach znaczących

Zarząd Orzeł Biały S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Katowice – Wschód Wydział IX Gospodarczy – Rejestr Zastawów o wpisaniu w dniu 06.09.2011r. zastawu rejestrowego w wysokości 40 000 tys. PLN na zbiorze maszyn i urządzeń będących własnością Emitenta i położonych na terenie Wydziału Hutniczego w Piekarach Śląskich przy ul. Roździeńskiego 24.
Zastaw rejestrowy został ustanowiony jako zabezpieczenie wierzytelności Deutsche Bank PBC SA z tytułu umowy o kredyt inwestycyjny w kwocie 20 000 tys. PLN z dn. 31.08.2011r.
Wartość ewidencyjna aktywów, na których ustanowiono ww. zabezpieczenie w księgach rachunkowych Emitenta na dzień 31.08.2011r. wynosiła 20 674 tys. PLN netto. Lista środków trwałych będzie sukcesywnie uzupełniana o nabywane w ramach realizacji inwestycji maszyny i urządzenia do kwoty zastawu.
Brak jest powiązań między Emitentem oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta, a podmiotem, na rzecz, którego nastąpiło ustanowienie zastawu.
Ustanowiony zastaw przekroczył równowartość kwoty 1 mln EUR przeliczonej wg kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień ustanowienia zastawu.

Podstawa prawna:
par. 5 ust. 1 pkt 1 RMF GPW

Scroll to Top