Ustanowienie hipoteki na aktywach znaczących

Zarząd ORZEŁ BIAŁY S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach Wydział V Ksiąg Wieczystych o wpisaniu w dniu 9 września 2010 r. hipoteki kaucyjnej w wysokości 13 500 tys. PLN na nieruchomości wpisanej do księgi wieczystej KW nr 55074 prowadzonej przez ww. Sąd.
Nieruchomość, na której została wpisana hipoteka położona jest w Piekarach Śl. przy ul. Roździeńskiego i obejmuje grunty o powierzchni 128 454 m2 zabudowane budynkami i budowlami przemysłowymi Wydziału Hutniczego (z oddziałem rafinerii ołowiu) będącymi własnością Emitenta.
Hipoteka została ustanowiona jako zabezpieczenie wierzytelności Deutsche Bank PBC S.A. z tytułu umowy kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 9 000 tys. PLN z dn. 5.08.2010 r.
Wartość ewidencyjna aktywów, na których ustanowiono ww. zabezpieczenie w księgach rachunkowych Emitenta na dzień 31.08.2010 r. wynosi 77 088 tys. PLN brutto.
Brak jest powiązań między Emitentem oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta, a podmiotem na rzecz którego nastąpiło ustanowienie hipoteki.
Podstawą przekazania raportu bieżącego jest fakt, iż aktywa, na których ustanowiono hipotekę są aktywami znaczącymi, (ich wartość przekracza 10% skonsolidowanych przychodów Grupy Kapitałowej Emitenta za ostatnie cztery kwartały obrotowe) oraz wartość ustanowionej hipoteki przekroczyła równowartość kwoty 1 mln EUR przeliczonej wg kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień ustanowienia hipoteki. Dodatkowo Emitent informuje, że został złożony wniosek o wykreślenie hipoteki na rzecz Deutsche Bank PBC S.A. w wysokości 13 500 tys. PLN na tej samej nieruchomości, z tytułu zabezpieczenia umowy kredytu w rachunku bieżącym z dn. 28.08.2009 r., o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 41 z 2 listopada 2009 r.

Podstawa prawna:
par. 5 ust. 1 pkt 1 RMF GPW

Scroll to Top