Umowy i kontrakty na łączną wartość – zamknięcie opóźnienia.

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2008 z dnia 30.01.2008 roku, w którym Spółka informowała o zawarciu umów i kontraktów na łączną wartość umowy znaczącej, jednocześnie Spółka na podstawie Art. 57 ust.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o ofercie publicznej”), opóźniła przekazanie do publicznej wiadomości informacji o Kontrahencie (drugiej stronie umów i kontraktów) oraz o warunkach finansowych kontraktu o największej wartości z dnia 30 stycznia 2008 roku, a także o łącznej szacunkowej wartości podpisanych umów i kontraktów z tym Kontrahentem.
Spółka informuje, że Kontrahentem (drugą stroną podpisanych umów i kontraktów), na łączną wartość umowy znaczącej była Spółka Bolmet S.A. z siedzibą w Bolesławiu.
Zrealizowana wartość kontraktu z dnia 30.01.2008 roku, wyniosła 16,4 mln zł a łączna wartość podpisanych umów z tym Kontrahentem wyniosła 41,2 mln zł co przekroczyło 10 % przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych opublikowanych przed dniem podpisania umowy tj. 30.01.2008 roku (IV kwartał 2006 – III kwartał 2007).

Art. 57 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej – zawiadomienie o opóźnieniu informacji.

Scroll to Top