Umowa znacząca na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu – zamknięcie opóźnienia

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2011 z dnia 30.11.2011 r., w którym informował o zawarciu umowy znaczącej dotyczącej sprzedaży przez Spółkę ołowiu oraz stopów ołowiu, informuje, że wartość umowy netto nie przekroczyła 10 % przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki z okresu czterech kwartałów obrotowych opublikowanych przed dniem podpisania umowy, tj. 30.11.2011 roku (IV kwartał 2010 – III kwartał 2011). W związku z tym, że umowa nie spełniła kryteriów umowy znaczącej, Spółka nie podaje do publicznej wiadomości informacji o Kontrahencie oraz o warunkach finansowych zawartej umowy.

Spółka na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, opóźniła przekazanie do publicznej wiadomości informacji o Kontrahencie umowy oraz o warunkach finansowych zawartej umowy.

Podstawa prawna:
Art. 57 ust. 1 i 3 Ustawy o ofercie publicznej – zawiadomienie o opóźnieniu informacji, zamknięcie opóźnienia

Scroll to Top