Podpisanie umowy znaczącej na zakup ołowiu – zamknięcie opóźnienia

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej Spółka, Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2011 z dnia 20.12.2011r., w którym informował o podpisaniu kontraktu na zakup ołowiu, informuje, że Kontrahentem (drugą stroną umowy) była firma BOLMET S.A. z siedzibą w Bolesławiu.

Łączna wartość podpisanych umów na zakup zgarów i ołowiu surowego oraz sprzedaż ołowiu rafinowanego z tym Kontrahentem w ciągu ostatnich 12 miesięcy wyniosła 43,8 mln zł netto, co przekroczyło 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych opublikowanych przed dniem podpisania umów, tj. przed 20.12.2011r. (IV kwartał 2010 – III kwartał 2011).

Spółka na podstawie art. 57 ust.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazując raport bieżący nr 35/2011 z dnia 20.12.2011r., opóźniła przekazanie do publicznej wiadomości informacji o Kontrahencie (drugiej stronie umów i kontraktów) oraz o łącznej szacunkowej wartości podpisanych umów i kontraktów z tym Kontrahentem.

Podstawa prawna: Art. 57 ust. 1 i 3 Ustawy o ofercie publicznej – zawiadomienie o opóźnieniu informacji w związku z § 5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Scroll to Top