Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego Orzeł Biały S.A. za III kwartał 2012 roku

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (Spółka) informuje, że koryguje skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2012 roku opublikowany 07.11.2012 roku w następującej pozycji:

B.8. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej

Tabela „Pasywa” w kolumnie „Stan na dzień 30.09.2012 r.” w pozycji „A. Kapitał własny”:

Zamiast omyłkowo podanej kwoty 264 657, powinno być 245 734.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że błąd nie wpływa na ostateczną wartość opublikowanego wyniku finansowego Grupy, a pozostałe dane i informacje podane w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za III kwartał 2012 roku Spółki nie uległy zmianie.

Zarząd dnia 08.11.2012 roku, opublikuje pełną treść skorygowanego raportu, o którym mowa powyżej.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Scroll to Top