Umowa znacząca

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż obroty z 12 miesięcy wstecz według zamkniętych okresów księgowych z Kontrahentem, z którym Emitent współpracuje w zakresie dostaw odpadów ołowionośnych, przekroczyły 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta z ostatnich czterech kwartałów (II kwartał 2011 do I kwartał 2012). Umowa, na podstawie której odbywa się sprzedaż i dostawy odpadów ołowionośnych do Spółki aktualnie spełnia kryteria umowy znaczącej, została zawarta na czas określony w dniu 14.06.2011r. i obowiązuje do 01.11.2013r. Kontrakt nie przewiduje kar umownych. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o Kontrahencie oraz o warunkach finansowych Umowy zostało opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy o ofercie.
RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 3

Scroll to Top