Uchylenie likwidacji spółki zależnej Pumech sp. z o.o.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich (dalej: „Spółka”, „Emitent”), informuje, iż w dniu dzisiejszym, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej od Emitenta – Pumech sp. z o.o. w likwidacji (dalej: „Pumech”) podjęło uchwałę w przedmiocie uchylenia likwidacji Pumech.

Podjęcie uchwały związane jest z przedłużającym się procesem likwidacji spółki zależnej od Pumech sp. z o.o., tj. Centralnej Pompowni „Bolko” sp. z o.o. w likwidacji (dalej: „CP Bolko”).

CP Bolko jest w sporze ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A., o którym Emitent informował szczegółowo w raportach okresowych w tym w Skonsolidowanym Raporcie za I półrocze 2023 roku. W związku z trwającymi postępowaniami sądowymi likwidacja Pumech sp. z o.o. nie jest możliwa w przewidywalnym horyzoncie czasowym, co zgodnie ze wnioskiem Likwidatora, jednoznacznie wskazuje na brak podstaw kontynuowania likwidacji.

Emitent, w związku ze wznowieniem działalności operacyjnej spółki zależnej, zobowiązał zarząd Pumech sp. z o.o. do podjęcia działań związanych z wyznaczeniem nowych obszarów działalności oraz aktywności gospodarczej przedsiębiorstwa.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Scroll to Top