Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2023 roku

Zarząd Orzeł Biały S.A. _dalej „Spółka”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2023 z dnia 09.01.2023 r., informuje, że postanowił o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2023 roku i wyznaczył nowy termin na dzień 21.09.2023 r.

Podstawa prawna:

par.80 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Scroll to Top