Terminy przekazywania przez spółkę Orzeł Biały S.A. raportów okresowych w 2024 roku wraz z oświadczeniem o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych

Zarząd spółki Orzeł Biały S.A. daje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku:

1. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2023 rok – 18.04.2024 r. (czwartek)

2. Skonsolidowany raport za I kwartał 2024 roku – 23.05.2024 r. (czwartek)

3. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2024 roku – 18.09.2024 r.(środa)

4. Skonsolidowany raport za III kwartał 2024 roku – 14.11.2024 r. (czwartek)

Jednocześnie zgodnie z par. 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757) (dalej: „Rozporządzenie”), Emitent oświadcza, że nie będzie przekazywał odrębnego raportu kwartalnego, a będzie zamieszczał w skonsolidowanym raporcie kwartalnym kwartalną informację finansową.

Zgodnie z par. 62 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywał odrębnego raportu półrocznego, a będzie zamieszczał w skonsolidowanym raporcie półrocznym półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu oraz skróconą informację dodatkową.

Zgodnie z par. 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2024 roku i II kwartał 2024 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018r., poz. 757).

 
 
Scroll to Top