Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie („WZ”) Orzeł Biały S.A. w dniu 26.06.2020 r. oraz przyjętą przez WZ Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „Orzeł Biały” S.A. stanowiącą Załącznik 1 do protokołu obrad.

 

Podczas obrad żaden z akcjonariuszy nie wniósł sprzeciwu do protokołu, nie odstąpiono również od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz zostały podjęte wszystkie uchwały, których projekty zostały poddane pod głosowanie.

 

Podstawa prawna: RMF GPW § 19 ust.1 pkt. 6,7,8,9

Scroll to Top