Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 26.06.2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały, na mocy których ustalono, że Rada Nadzorcza nowej XI kadencji będzie liczyła 5 członków oraz dokonano wyboru członków Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. nowej kadencji w osobach:

 

1. Michał Hulbój,

2. Iwona Jakubowska,

3. Michał Mielniczuk,

4. Tomasz Sankowski

5. Adam Zdrojewski.

 

Wszyscy powołani Członkowie wchodzili w skład Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. X kadencji.

 

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, nowo powołani Członkowie Rady Nadzorczej nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki Orzeł Biały S.A., jak również nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

 

Nowo powołani Członkowie Rady Nadzorczej nie są wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej Członków Rady Nadzorczej XI kadencji Spółka przekazuje w załączeniu.

 

Podstawa prawna:

RMF GPW § 5 ust. 5

Scroll to Top