Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) Orzeł Biały S.A. w dniu 27.06.2019 r.

Podczas obrad żaden z akcjonariuszy nie wniósł sprzeciwu do protokołu, nie odstąpiono również od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz zostały podjęte wszystkie uchwały, których projekty zostały poddane pod głosowanie.

Treść dokumentów będących przedmiotem głosowania ZWZ, Emitent przekazał w raporcie bieżącym nr 7/2019 z dnia 28.05.2019 r. i 10/2019 z dnia 13.06.2019 oraz w raporcie rocznym z dnia 09.04.2019 r.

Podstawa prawna: RMF GPW § 19 ust.1 pkt. 6,7,8 ,9

Scroll to Top