Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w tym zmiana Statutu Spółki.

Zarząd Spółki „Orzeł Biały” S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Orzeł Biały” S.A. w dniu 25.01.2018 r.

Podczas obrad żaden z akcjonariuszy nie wniósł sprzeciwu do protokołu, nie odstąpiono również od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Ponadto, Zarząd Spółki „Orzeł Biały” S.A. informuje iż w dniu 25.01.2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 5 dokonało zmiany art. 20 Statutu Spółki oraz Uchwałą nr 6 ustaliło tekst jednolity Statutu Spółki. Treść zmienionych postanowień w wersji dotychczasowej oraz zmienionej Zarząd podaje poniżej. Dodatkowo treść tekstu jednolitego stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

art. 20 dotychczasowe brzmienie:

Artykuł 20
1. Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków komitet audytu.
2. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:
a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
b) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
c) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
d) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
3. Jeżeli w skład Rady Nadzorczej wchodzi nie więcej niż pięciu członków, wykonywanie zadań komitetu audytu powierza się całej Radzie Nadzorczej.

art. 20 nowe brzmienie:

Artykuł 20
1. Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety (w tym komitet audytu), zarówno stałe, jak i do wyjaśnienia określonych kwestii, z zastrzeżeniem, że przedmiot prac komisji lub komitetu musi mieścić się w zakresie kompetencji rady nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza określa skład, organizację, sposób działania i kompetencje powoływanych komisji i komitetów.
3. W przypadku powołania komitetu audytu:
1) posiedzenia komitetu odbywają się nie rzadziej niż dwa razy do roku.
2) komitet audytu podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków, przy obecności co najmniej połowy składu komitetu audytu. Przez bezwzględną większość głosów należy rozumieć więcej niż połowę głosów oddanych.
3) zadania i tryb działania komitetu audytu określa szczegółowo regulamin komitetu audytu.
4) regulamin komitetu audytu opracowuje komitet audytu, a zatwierdza rada nadzorcza Spółki.

Podstawa prawna: RMF GPW § 38 ust.1 pkt. 2,7,8,9

Scroll to Top