Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki oraz informacja o zgłoszonym sprzeciwie akcjonariusza

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) Orzeł Biały S.A. w dniu 05.11.2019 r. 

Podczas obrad, jeden z akcjonariuszy Spółki zgłosił sprzeciw w zakresie uchwały nr 10 w przedmiocie zmiany Statutu Spółki oraz poprosił o jego zaprotokołowanie.

Jednocześnie, podczas obrad nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz zostały podjęte wszystkie uchwały, których projekty zostały poddane pod głosowanie. 

Treść dokumentów będących przedmiotem głosowania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Emitent przekazał w raporcie bieżącym nr 33/2019 z dnia 09.10.2019 r. oraz w uzupełnieniu dokumentacji, które Emitent przekazał raportami bieżącymi nr 39/2019 z dnia 29.10.2019, 40/2019 z dnia 29.10.2019 oraz 42/2019 z dnia 31.10.2019 r.

Podstawa prawna: RMF GPW § 19 ust.1 pkt. 6,7,8,9

Scroll to Top