Terminy publikacji raportów okresowych spółki Orzeł Biały S.A. w 2009r.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. w związku z wejściem w życie w dniu 15.03.2009 roku nowego „Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim”. informuje o zmianie terminów przekazywania raportów okresowych w 2009 roku.
I Raporty kwartalne:
1. skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2009 roku – 14 maj 2009 roku
3. skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2009 roku – 16 listopad 2009 roku
Spółka w oparciu o § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych nie będzie publikować skonsolidowanego raportu za II kwartał 2009 roku.
II Raport półroczny: (prezentacja skonsolidowanego raportu półrocznego wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym oraz skróconą informacją dodatkową zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych):
1. raport półroczny za I półrocze 2009 roku – 31 sierpień 2009 roku
III Raport roczny:
1. raport roczny za 2008 rok i skonsolidowany roczny Grupy Kapitałowej Orzeł Biały S.A. za rok 2008 – 16 kwiecień 2009 roku.

Podstawa prawna: RMF GPW § 103 ust.2.

Scroll to Top