Rejestracja zmian w Statucie Spółki Orzeł Biały S.A

Zarząd Orzeł Biały S.A. informuje, że w dniu 12.03.2009 r. otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego Katowice – Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 04.03.2009 r. o zarejestrowaniu zmian w Statucie Spółki poprzez dodanie artykułu 6 ze znaczkiem 1 w następującym brzmieniu:

  1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę wynoszącą maksymalnie 715.598,69 zł (siedemset piętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy) poprzez emisję do 1.664.183 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,43 zł (zero złotych i czterdzieści trzy grosze) każda akcja. Zarząd może wykonywać powyższe uprawnienie przez dokonanie jednego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach określonych w zdaniu pierwszym (podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego).
  2. Cena emisyjna akcji serii D wynosi 8,03 zł (osiem złotych i trzy grosze) za jedną akcję.
  3. Zarząd jest upoważniony do określenia terminu wpłat na akcje serii D.
  4. Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych warunków i zasad emisji akcji serii D.
  5. Upoważnienie Zarządu, określone w art. 6¹ ust. 1 wygasa z dniem 27 lutego 2012 roku.
  6. Akcje serii D mogą być wydane jedynie w zamian za wkłady pieniężne.

Podstawa prawna RMF GPW 39 ust. 1 pkt 2

Scroll to Top