Tekst jednolity Statutu spółki Orzeł Biały S.A.

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 25.06.2015 r. Rada Nadzorcza Orzeł Biały S.A., w nawiązaniu do Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł Biały S.A. z dnia 29.05.2015 r., uchwałą nr 733/IX/2015 ustaliła tekst jednolity Statutu Spółki, którego treść stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
RMF GPW §38 ust. 1 pkt. 2 b

Scroll to Top