Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 02.07.2015 roku podpisana została przez Emitenta (Sprzedający) umowa, dotycząca sprzedaży przez Orzeł Biały S.A ołowiu oraz stopów ołowiu. Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o drugiej stronie umowy oraz o warunkach finansowych umowy zostało opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy o ofercie.

Sprzedaż ołowiu oraz stopów ołowiu jest realizowana od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku. Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej, tzn. wartość umowy przewyższa 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych (II kwartał 2014 – I kwartał 2015).

Zgodnie z postanowieniami podpisanej umowy, cena po jakiej będzie sprzedawany ołów oraz stopy ołowiu składa się z ceny bazowej ustalonej na podstawie średnich miesięcznych oficjalnych notowań (Settlement) dla ołowiu na Londyńskiej Giełdzie Metali podczas okresu kwotowania, która jest powiększona o premię Spółki. Zawarta umowa nie przewiduje kar umownych. Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

 

 

Podstawa prawna:
RMF GPW § 5 ust. 1 pkt. 3

Scroll to Top