Podpisanie umowy z mFaktoring S.A. – umowa znacząca

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 29.09.2015 r. wpłynęła do Spółki umowa podpisana przez drugą stronę mFaktoring S.A. z siedzibą w Warszawie.

Dodatkowo tego samego dnia Emitent podpisał ze spółkami z Grupy mBank dwie umowy kredytowe oraz aneks do umowy kredytowej z dnia 30.06.2011 r.

Umową o największej wartości spośród umów zawartych  ze spółkami z Grupy mBank, która przekracza 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych (III kwartał 2014 – II kwartał 2015) jest Umowa Faktoringu z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorcy zawarta z mFaktoring S.A.  z siedzibą w Warszawie.

 

Przedmiotem ww. umowy jest: :

a)       udostępnienie Spółce za zabezpieczeniem limitu finansowania należności handlowych w łącznej wysokości do 50 000 000 PLN, na który składa się:

 

– faktoring krajowy w PLN do kwoty 30 000 000 PLN,

– faktoring eksportowy w EUR do kwoty 5 000 000 EUR.

 

Umowa nie przewiduje kar umownych. Warunki finansowe na jakich została zawarta Umowa nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju umów, oparte są na stawce WIBOR O/N dla faktoringu krajowego lub LIBOR EUR O/N dla faktoringu eksportowego  powiększone o marżę faktora oraz umowna prowizja faktoringowa. Umowa została zawarta na czas nieokreślony z możliwością corocznego odnawiania limitu faktoringowego.

 Prawne zabezpieczenie udzielonego przez mFaktoring S.A. limitu stanowią:

  • weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
  • cesja wierzytelności z rachunków bankowych Emitenta prowadzonych przez mBank S.A. do wysokości zadłużenia Emitenta, wynikającego z  Umowy faktoringu,
  • Trójstronne porozumienie pomiędzy : ubezpieczycielem wierzytelności, Orzeł Biały SA i mFaktoring SA. 

Łączna wartość zawartych umów przez Emitenta ze spółkami z Grupy mBank w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 120 000 000 PLN

 

Podstawa prawna: 
RMF GPW §  5 ust. 1 pkt 3 ppkt 8

Scroll to Top