Tekst jednolity Statutu spółki Orzeł Biały S.A.

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 26.08.2014 r. Rada Nadzorcza Orzeł Biały S.A., w nawiązaniu do Uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł Biały S.A. z dnia 30.06.2014 r., uchwałą nr 709/IX/2014 ustanowiła tekst jednolity Statutu Spółki, którego treść stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
RMF GPW §38 ust. 1 pkt.2 b

Scroll to Top