Polityka dywidendowa Spółki na lata 2014-2016

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 26.08.2014 r. Rada Nadzorcza po dokonaniu wraz z Zarządem Spółki przeglądu i rewizji dotychczasowej polityki dywidendowej, obowiązującej w latach 2011-2013, zaakceptowała politykę dywidendową Spółki na lata finansowe 2014-2016 opartą na następujących zasadach:
a) Spółka zamierza kontynuować regularne wypłacanie akcjonariuszom dywidendy.
b) Z uwagi na zakończenie w bieżącym roku ambitnego trzyletniego planu inwestycyjnego oraz aktualną sytuacje rynkową, Zarząd Spółki ma zamiar rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości do 35% zysku netto za dany rok finansowy.
c) Rada Nadzorcza oraz Zarząd mają zamiar dokonać przeglądu i rewizji przyjętej polityki dywidendowej po roku 2016.
d) W nadzwyczajnych przypadkach Zarząd może dokonać zmian w zasadach przyjętej polityki dywidendowej.

Podstawa prawna:
RMF GPW §38 ust.1 pkt. 11

Scroll to Top