Stanowisko Zarządu Orzeł Biały S.A. dotyczące ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki przez Desislava Investments S.a r.l.

Na podstawie art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa) Zarząd Orzeł Biały S.A. z siedzibą w Bytomiu (Spółka) niniejszym przedstawia stanowisko dotyczące publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki (Wezwanie), ogłoszonego w dniu 24 grudnia 2007 r. przez Desislava Investments S.á r.l. z siedzibą w Luksemburgu (Podmiot Wzywający).
Wezwanie wiąże się z nabyciem przez Podmiot Wzywający 100% udziałów Polskiego Przedsiębiorstwa Ekologicznego Sp. z o.o., które z kolei posiada 45,89% kapitału spółki Orzeł Biały S.A. i dotyczy pośredniego przekroczenia progu 33% ogólnej liczby głosów Wzywający ogłosił wezwanie na taką liczbę akcji, która zapewni osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Podmiot Wzywający jest członkiem grupy AIG New Europe Fund II L.P. Wezwanie wiąże się, zatem z pośrednim zwiększeniem zaangażowania grupy AIG w spółkę Orzeł Biały S.A. Wzywający jest, wedle wiedzy Zarządu, podmiotem o charakterze finansowym.

1. Podstawy stanowiska Zarządu.
W celu zajęcia stanowiska przedstawionego poniżej, Zarząd:
a) zapoznał się z treścią ogłoszonego Wezwania;
b) dokonał przeglądu cen rynkowych akcji Spółki;
c) zapoznał się z publicznie dostępnymi raportami analitycznymi dotyczącymi wyceny wartości Spółki, dokonanymi przez analityków biur maklerskich;
d) dokonał innych ocen uznanych za niezbędne w związku z niniejszym stanowiskiem.

2. Zastrzeżenia:
a) Zarząd nie zlecał sporządzania żadnych dodatkowych opracowań, ani wycen wartości Spółki w związku z Wezwaniem, w tym w szczególności w związku z ceną Wezwania;
b) z wyłączeniem informacji dotyczących Spółki, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, rzetelność, kompletność i adekwatność informacji, na podstawie których niniejsze stanowisko zostało sformułowane;
c) niniejsze stanowisko nie stanowi rekomendacji dotyczącej nabywania lub zbywania akcji Spółki w rozumieniu art. 42 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i każdy z akcjonariuszy, podejmując decyzję inwestycyjną co do odpowiedzi na Wezwanie, powinien dokonać własnej oceny sytuacji, a zwłaszcza atrakcyjności ceny, po jakiej Wezwanie zostało ogłoszone.

3. Stanowisko Zarządu:
Zarządowi nie są znane plany szczegółowe jak również strategiczne zamiary Podmiotu Wzywającego wobec Spółki. Kierując się jednak finansowym charakterem Podmiotu Wzywającego, Zarząd ma wszelkie podstawy sądzić, iż wezwanie pozostanie bez wpływu na interes Spółki, w tym w szczególności na zatrudnienie czy lokalizację prowadzenia działalności. Potwierdza to zawarte w wezwaniu oświadczenie, iż Wzywający nie zamierza w zasadniczy sposób zmieniać sposobu funkcjonowania Spółki, jak również nie ma
w chwili obecnej planów zmniejszania zatrudnienia w Spółce oraz nie ma obecnie zamiaru podejmowania kroków zmierzających do wycofania Spółki z obrotu na rynku regulowanym.
Zarząd nie przeprowadzał wyceny Spółki w związku z Wezwaniem i nie szacował jej wartości godziwej. Spółka ma, zdaniem Zarządu, bardzo duży potencjał rozwojowy. Zarząd zwraca jednak uwagę na fakt, iż notowania Spółki przypadły na okres złej koniunktury giełdowej. W naturalny sposób powoduje to niższy kurs notowań akcji Orła Białego i może powodować, iż bieżący kurs nie oddaje wartości godziwej Spółki.
W szczególności rodzi to następujące konsekwencje:

  • Spółka jest notowana przy stosunkowo niskim wskaźniku ceny do zysku.
  • Cena ogłoszona w Wezwaniu obliczona jako średni kurs z okresu, kiedy akcje były notowane, jest aktualnie wyższa od bieżącego kursu.
  • Cena ogłoszona w Wezwaniu jest wyraźnie niższa od ceny ustalonej w ofercie publicznej, która wynosiła 28 zł. Powyższa cena była ustalona w oparciu o wyceny Spółki z okresu przed emisją oraz analizę popytu na akcje. Równocześnie jednak trzeba pamiętać, iż ówczesna wycena była przeprowadzana w formie wyceny porównawczej w okresie lepszej koniunktury giełdowej, co nie pozostawało bez wpływu na nią.

Każdy inwestor podejmujący decyzję inwestycyjną w związku z niniejszym stanowiskiem Zarządu Spółki w sprawie Wezwania jest zobowiązany do dokonania własnej oceny ryzyka inwestycyjnego, związanego ze sprzedażą lub nabyciem instrumentów finansowych na podstawie całości informacji udostępnionych przez Spółkę w wykonaniu obowiązków informacyjnych, w tym uzyskania indywidualnej porady lub/oraz rekomendacji uprawnionych doradców w zakresie niezbędnym do podjęcia stosownej decyzji.

Podstawa prawna: Art. 80 Ustawy o ofercie – stanowisko Zarządu dotyczące wezwania.

Scroll to Top