Realizacja celu emisyjnego związanego z zainstalowaniem drugiego pieca obrotowo – uchylnego firmy BJ Industries oraz dwóch filtrów do pieców BJ Industries

Zarząd ORZEŁ BIAŁY S.A. informuje, iż w dniu 8 lutego 2008 roku pomiędzy Emitentem a CoNStel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach została podpisana umowa na realizację inwestycji w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja Zakładu Hutniczego ORZEŁ BIAŁY S.A. w Piekarach Śląskich”. Przedmiotem umowy jest wykonanie prac projektowych, dostawa, montaż oraz uruchomienie instalacji odpylania pieców BJ Industries Nr 1 oraz Nr 2 w Zakładzie Hutniczym ORZEŁ BIAŁY S.A.
Wykonanie przedmiotu umowy jest kontynuacją realizacji celu emisyjnego opisanego w prospekcie emisyjnym Emitenta, a mianowicie: „Zainstalowanie drugiego pieca obrotowo – uchylnego firmy BJ Industries oraz dwóch filtrów do pieców BJ Industries”, w zakresie zainstalowania dwóch filtrów do pieców BJ Industries. Szacowany koszt realizacji zadania to 4 650 000 zł.
Terminem końcowym wykonania niniejszej umowy jest 15 październik 2008 roku.
Przedmiot umowy jest również kontynuacją celu emisyjnego w zakresie modernizacji układu kominowego do gazów technologicznych. Szacowany koszt realizacji zadania to 286 000 zł.

Całkowite wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy przez CoNStel Sp. z o.o. wynosi 4.936 000 złotych i w całości zostanie sfinansowane ze środków pozyskanych z emisji akcji serii B.
Ponadto Zarząd Spółki ORZEŁ BIAŁY S.A. informuje, iż w związku z realizacją celu emisyjnego związanego z zainstalowaniem drugiego pieca obrotowo – uchylnego firmy BJ Industries oraz dwóch filtrów do pieców BJ Industries, w dniu 8 lutego 2008 roku pomiędzy Emitentem a BIPROMET S.A. z siedzibą w Katowicach został podpisany aneks numer 2/2008 do umowy nr U – 059/2007 z dnia 5 września 2007 roku na usługi realizacji inwestycji „Modernizacja Zakładu Hutniczego ORZEŁ BIAŁY S.A. w Piekarach Śląskich – II etap”.
Powyższa umowa została opisana w aneksie nr 4 do Dokumentu Rejestracyjnego ORZEŁ BIAŁY S.A. zatwierdzonego w dniu 13 sierpnia 2007 roku, a aneks nr 1 w raporcie bieżącym opublikowanym przez Emitenta w dniu 22 listopada 2007 roku. Przedmiotem aneksu nr 2 do umowy jest wykonanie przez Bipromet S.A. dokumentacji projektowej, robot budowlano-montażowych a także nadzór autorski, odbiory techniczne w zakresie zabudowy drugiego pieca obrotowo – uchylnego firmy BJ Industries wraz z infrastrukturą.
Szacowany koszt realizacji zadania to 2 240 000 zł.
Kwotę tę Emitent pokryje ze środków z emisji akcji serii B.
Szacowany koszt pozostałych prac budowlano – montażowych III etapu modernizacji Zakładu Hutniczego ORZEŁ BIAŁY S.A. w Piekarach Śląskich, będących przedmiotem aneksu, a nie będących realizacją celów emisyjnych wynosi 440 000 i zostanie pokryty ze środków własnych Emitenta.
Całościowe wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu aneksu nr 2/2008 do umowy o numerze U- 059/2007 z dnia 5 września 2007 roku, wynosi 2 680 000 zł.
Termin zakończenia realizacji przedmiotu niniejszego aneksu nr 2 to 15 października 2008 r.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Scroll to Top