Przyjęcie przez Radę Nadzorczą Orzeł Biały S.A. wniosków po zakończeniu przeglądu dostępnych dla Spółki opcji strategicznych, upoważnienie zarządu do wdrożenia wybranych opcji strategicznych, oraz wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z ING

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2017 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie akceptacji przez Radę Nadzorczą Spółki podjęcia strategicznych działań w zakresie dalszego rozwoju Spółki, Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 5 grudnia 2017 r., na wniosek Zarządu Spółki z tego samego dnia, Rada Nadzorcza Spółki przyjęła wnioski przedstawione przez ING Bank N.V. London Branch (dalej: ING) w raporcie z przeglądu dostępnych dla Spółki opcji strategicznych oraz wyraziła zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy doradczej z ING. Warunki umowy doradczej z ING będą zgodne z najlepszymi praktykami rynkowymi.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki upoważniła Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych w celu wdrożenia rekomendacji ING. W związku z powyższym Zarząd Spółki przystąpi do realizacji kolejnego etapu procesu przeglądu dostępnych dla Spółki opcji strategicznych. W ramach tego etapu Spółka będzie podejmowała standardowe działania realizowane w tego typu procesach, w tym w szczególności podpisze umowy o zachowaniu poufności z potencjalnymi inwestorami, rozpocznie rozmowy z jednym lub kilkoma potencjalnymi inwestorami, oraz udostępni potencjalnym inwestorom wybrane informacje na temat Spółki i jej działalności.

Powyższe decyzje są konsekwencją wniosków z przeprowadzonego przez ING przeglądu dostępnych dla Spółki opcji strategicznych. Po przeprowadzeniu przeglądu ING potwierdził stanowisko Rady Nadzorczej, że brak podjęcia i wdrożenia decyzji strategicznych odnośnie dalszego rozwoju Spółki (tj. utrzymanie status quo) może potencjalnie ograniczyć wzrost wartości Spółki w dłuższym okresie, dlatego Spółka powinna rozważyć wdrożenie jednego z zidentyfikowanych scenariuszy wzrostu. W ramach przeglądu, ING oraz Rada Nadzorcza Spółki zidentyfikowali dwa podstawowe scenariusze wzrostu, które mogą przynieść największy wzrost wartości Spółki dla wszystkich akcjonariuszy Spółki: (i) nabycie podmiotu zajmującego się hurtowym odzyskiem baterii akumulatorowych w celu integracji wertykalnej i zapewnienia większego dostępu do surowca albo (ii) nabycie podmiotu konkurencyjnego wobec Spółki w celu zwiększenia skali działalności. Zdaniem ING, realizacja obu scenariuszy wiąże się z koniecznością poniesienia znacznych wydatków kapitałowych, dlatego zgodnie z rekomendacją ING Spółka powinna pozyskać inwestora, który będzie w stanie zapewnić należyte wsparcie kapitałowe Spółki w realizacji jednej z wymienionych opcji strategicznych. Realizacja procesu może także wiązać się z nabyciem przez potencjalnego inwestora 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki w drodze publicznego wezwania.

Spółka będzie informować na bieżąco o dalszych istotnych działaniach wynikających z przeglądu opcji strategicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Informacja poufna art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

godz. 15.56

Scroll to Top