Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zawarcia istotnej dla Emitenta umowy na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2016 z dnia 4.05.2016 roku, w którym informował o zawarciu umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu na okres 1.04.2016 – 31.03.2017 informuje, że kluczowym Kontrahentem była firma EH Europe GmbH z siedzibą w Zurichu (Szwajcaria).

Łączna wartość sprzedaży ołowiu i stopów ołowiu z ww. kluczowym Kontrahentem szacowana była na kwotę ok. 130 mln zł. Zrealizowana wartość kontraktu do dnia publikacji niniejszego zamknięcia wg. zamkniętych okresów księgowych wyniosła 106 935 tys. zł.

Całkowitą wartość realizacji kontraktu Emitent przekaże w raporcie okresowym po zakończeniu kontraktu i rozliczeniu jego realizacji.

Spółka w ww. raportach bieżących opóźniła przekazanie do publicznej wiadomości informacji o Kontrahencie oraz szacunkowej wartości obrotów z tym Kontrahentem na podstawie art. 57 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Emitent dokonał opóźnienia według stanu prawnego obowiązującego przed 3 lipca 2016 roku, tj. przed wejściem w życie rozporządzenia MAR.

W celu zachowania ciągłości informacyjnej oraz spełnienia obowiązków ustawowych istniejących w dniu podjęcia decyzji o opóźnieniu informacji poufnej, Emitent podjął decyzję o zamknięciu opóźnienia wg. kryterium obowiązującego na dzień publikacji raportu bieżącego nr 9/2016 z dnia 4.05.2016r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR

godz. 17.10

Scroll to Top