Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zawarcia istotnej dla Emitenta umowy na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2016 z dnia 17.02.2016 r., w którym informował o zawarciu umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu informuje, że kluczowym Kontrahentem była firma AUTOPART S.A. z siedzibą w Mielcu.

Łączna wartość sprzedaży ołowiu i stopów ołowiu po zamknięciu okresów księgowych z ww. jednym z kluczowych Kontrahentów w okresie obowiązywania umowy tj. od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wyniosła 62 866 tys. zł.

Spółka opóźniła przekazanie do publicznej wiadomości informacji o Kontrahencie oraz szacunkowej wartości obrotów z tym Kontrahentem na podstawie art. 57 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Emitent dokonał opóźnienia według stanu prawnego obowiązującego przed 3 lipca 2016 roku, tj. przed wejściem w życie rozporządzenia MAR.

W celu zachowania ciągłości informacyjnej oraz spełnienia obowiązków ustawowych istniejących w dniu podjęcia decyzji o opóźnieniu informacji poufnej, Emitent podjął decyzję o zamknięciu opóźnienia wg. kryterium obowiązującego na dzień publikacji raportu bieżącego nr 2/2016 z dnia 17.02.2016 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR

godz. 17.10

Scroll to Top