Powołanie członków Rady Nadzorczej

Zarząd Orzeł Biały S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 15.01.2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało z dniem 15.01.2014 roku, do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Zbigniewa Rybakiewicza oraz Pana Tomasza Jakuba Wojtaszka powierzając im funkcję członków Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.

Informacje dotyczące powołanego Członka Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Rybakiewicza:
Pan Zbigniewa Rybakiewicz jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie o specjalizacji finanse i bankowość, doktor nauk ekonomicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w pracy na stanowiskach zarządczych i nadzorczych, m.in. w spółkach Eurofinance Consulting, Ferman, Ferrex, Global Business Center czy ECG. Jest Członkiem Rady Naukowej Instytutu Metali Nieżelaznych. W latach 2003-2013 zarządzał spółką Orzeł Biały S.A. jako Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny.
Pan Zbigniew Rybakiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Informacje dotyczące powołanego Członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Jakuba Wojtaszka:
Pan Tomasz Jakub Wojtaszek jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie o specjalizacji finanse i bankowość. Posiada wieloletnie doświadczenie w sektorze finansowym, obejmujące przede wszystkim inwestycje kapitałowe, fuzje i przejęcia. Specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności zdobył pracując m.in. w firmach Andersen oraz PineBridge Investments. W latach 2008-2014 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki Orzeł Biały S.A.
Pan Tomasz Jakub Wojtaszek nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna:
RMF GPW § 5 ust. 1 pkt. 22

Scroll to Top