Połączenie spółki Orzeł Biały S.A. ze spółką zależną Helidor sp. z o.o. – Rejestracja w KRS

Zarząd Spółki „Orzeł Biały” S.A. („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż w dniu 31 marca 2017 r. nastąpiło połączenie Emitenta ze spółką od niego zależną Helidor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Emitent o wcześniejszych etapach procesu połączenia informował raportami bieżącymi o numerach: 8/2017 z dnia 31.01.2017r., 9/2017 z dnia 01.02.2017r., 10/2017 z dnia 01.02.2017r., 13/2017 z dnia 20.02.2017r. oraz 15/2017 z dnia 02.03.2017r.

Połączenie nastąpiło poprzez przejęcie Helidor spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Emitenta, a więc w trybie art. 492 § 1 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

Jednocześnie w celu aktualizacji informacji przekazanych raportem bieżącym nr 17/2013 z dnia 26.07.2013 roku w wyniku połączenia spółek doszło do przeniesienia wszystkich składników majątku spółki Helidor sp. z o.o. do Spółki matki w tym majątkowych praw autorskich do znaku towarowego Orzeł Biały.

Połączenie jest konsekwencją realizowanej strategii Spółki Orzeł Biały S.A., polegającej na koncentracji na podstawowej działalności. Połączenie przełoży się na uproszczenie struktury organizacyjnej grupy kapitałowej Spółki oraz optymalizacje głównie obciążeń administracyjnych w  ramach Grupy.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. 

Data i godzina publikacji: 31.03.2017 r. godzina 14:07.

Scroll to Top