Informacja o zamiarze ujęcia odpisów w rocznym sprawozdaniu finansowym za rok 2016

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 21.03.2017 r. uchwałą nr 24/2017 Zarząd Spółki podjął decyzję o zamiarze ujęcia odpisów w rocznym sprawozdaniu finansowym Emitenta. Odpisy będą miały istotny wpływ na wynik finansowy za rok 2016 zarówno w jednostkowym jak i w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Orzeł Biały S.A.

W odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego Orzeł Biały S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r. przeprowadzone testy wskazały na zasadność ujęcia następujących odpisów, po uwzględnieniu efektu podatkowego:

1. Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości udziałów w spółce zależnej Orzeł Surowce sp. z o.o. w kwocie 14 052 tys. zł.
2. Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości udziałów w spółce stowarzyszonej PPT EkoPark sp. z o.o. w kwocie 954 tys. zł
3. Odpis aktualizujący wartość zapasów w kwocie 1 371 tys. zł.

Łączna szacunkowa wartość powyższych odpisów z tytułu przeprowadzonych testów na utratę wartości wpłynie na obniżenie jednostkowego wyniku netto o kwotę 16 377 tys. zł.

W odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Orzeł Biały za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r. przeprowadzone testy wskazały na zasadność ujęcia następujących odpisów, po uwzględnieniu efektu podatkowego:

1. Odpis aktualizujący z tytułu utraty „wartości firmy” w kwocie 8 157 tys. zł.
2. Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości udziałów w spółce stowarzyszonej PPT EkoPark sp. z o.o. w kwocie 872 tys. zł.
3. Odpis należności uznanych za wątpliwe w kwocie 2 101 tys. zł.
4. Odpis aktualizujący wartość zapasów w kwocie 1 371 tys. zł.

Łączna szacunkowa wartość powyższych odpisów z tytułu przeprowadzonych testów na utratę wartości wpłynie na obniżenie skonsolidowanego wyniku netto o kwotę 12 501 tys. zł.

Dokonane odpisy wartości udziałów w spółkach zależnych i stowarzyszonych oraz odpis z tyt. utraty „wartości firmy” mają charakter niepieniężny i pozostają bez wpływu na sytuację płynnościową Grupy Kapitałowej.

Wyżej wymienione odpisy, są efektem podjętych przez Zarząd Emitenta działań porządkujących strukturę Grupy Kapitałowej.

Spółka zastrzega, że sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 r. jest w trakcie weryfikacji przez biegłego rewidenta, dlatego wyżej zaprezentowane kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie. Publikacja raportu rocznego Orzeł Biały S.A. za 2016 r. nastąpi w dniu 5 kwietnia 2017 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR

godz. 16.53

Scroll to Top