Podwyższenie kapitału zakładowego Orzeł Biały S.A.- rejestracja w KRS

Zarząd spółki Orzeł Biały S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 02.01.2012r., powziął informację o Postanowieniu Sądu Rejonowego Katowice – Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 13.12.2011r., dotyczące zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki Orzeł Biały S.A. z kwoty 7 120 769,47 zł do kwoty 7 145 150,47 zł, to jest o kwotę 24 381,00 zł, w wyniku subskrypcji prywatnej 56 700 akcji serii E o wartości nominalnej 0,43 zł każda.
Po rejestracji kapitał zakładowy Spółki składa się z 16 616 629 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej w wysokości 0,43 zł każda, w tym:
a) 14 759 929 (czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji serii A;
b) 1 800 000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii B;
c) 56 700 (pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset) akcji serii E.
Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta wynosi 16 616 629 głosów. Każda akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust.1 pkt. 9

Scroll to Top