Podpisanie umowy znaczącej na zakup ołowiu

Zarząd Orzeł Biały S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 20 grudnia 2011 roku podpisany został przez Emitenta (Kupujący) kontrakt, wcześniej podpisany przez drugą stronę (Sprzedający), dotyczący zakupu ołowiu surowego (wsad na rafinerię ołowiu).
Dostawy ołowiu surowego zgodnie z zapisami w kontrakcie będą realizowane w okresie od stycznia do grudnia 2012 roku. Zgodnie z postanowieniami podpisanego kontraktu cena, po jakiej będzie kupowany ołów, składa się z ceny bazowej ustalonej na podstawie średnich miesięcznych oficjalnych notowań (Settlement) dla ołowiu na Londyńskiej Giełdzie Metali podczas okresu kwotowania, która jest pomniejszana o upust na koszty rafinacji.
Podpisany kontrakt nie przewiduje kar umownych. Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Umowa jest umową o najwyższej wartości z umów podpisanych ze Sprzedającym w ciągu ostatniego roku.
Zarząd Orzeł Biały S.A. jednocześnie informuje, iż łączna szacunkowa wartość zawartych kontraktów w ciągu ostatnich 12 miesięcy z tym Kontrahentem na zakup i sprzedaż ołowiu przewyższa 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych (IV kwartał 2010 – III kwartał 2011).
Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o Sprzedającym (drugiej stronie) oraz o warunkach finansowych kontraktu z dnia 20 grudnia br., a także o łącznej szacunkowej wartości podpisanych umów i kontraktów ze Sprzedającym zostało opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy o ofercie.

Podstawa prawna:
RMF GPW §5 ust.1 pkt 3

Scroll to Top