Podpisanie umowy znaczącej na zakup ołowiu – zamknięcie opóźnienia

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej Spółka, Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2011 z dnia 13.01.2011 roku, w którym informował o podpisaniu kontraktów na zakupu ołowiu, informuje, że Kontrahentem (drugą stroną zawartych umów) była firma BOLMET S.A. z siedzibą w Bolesławiu.

Wartość zrealizowanego kontraktu o najwyższej wartości na zakup ołowiu surowego z dnia 13.01.2011 roku wyniosła 50,0 mln zł netto, a łączna wartość podpisanych w tym samym terminie umów z tym Kontrahentem wyniosła 69,5 mln zł netto, co przekroczyło 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych opublikowanych przed dniem podpisania umowy, tj. przed 13.01.2011 roku (IV kwartał 2009 – III kwartał 2010).

Spółka na podstawie art. 57 ust.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazując raport bieżący nr 1/2011 z dnia 13.01.2011 roku, opóźniła przekazanie do publicznej wiadomości informacji o Kontrahencie (drugiej stronie umów i kontraktów) oraz o warunkach finansowych kontraktu o największej wartości z dnia 13.01.2011 roku, a także o łącznej szacunkowej wartości podpisanych umów i kontraktów z tym Kontrahentem.

Podstawa prawna: Art. 57 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej – zawiadomienie o opóźnieniu informacji w związku z § 5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Scroll to Top