Podpisanie umowy znaczącej – zamknięcie opóźnienia

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej Spółka, Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2012 z dnia 01.08.2012 r., w którym informował o przekroczeniu obrotów w wysokości 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta z ostatnich czterech kwartałów obrotowych (II kwartał 2011 do I kwartał 2012), informuje, że Kontrahentem (drugą stroną umowy) była firma UAB Zalvaris z siedzibą w Kaunas (Kowno), Litwa.

Wartość obrotów osiągniętych w zakresie dostaw odpadów ołowianych z tym Kontrahentem w terminie od dnia podpisania umowy (tj. 14.06.2011 r.) do dnia publikacji niniejszego komunikatu wyniosła 92,7 mln zł netto, co przekroczyło 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych opublikowanych przed dniem publikacji komunikatu (II kwartał 2011 – I kwartał 2012).

Spółka na podstawie art. 57 ust.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazując raport bieżący nr 27/2012 z dnia 01.08.2012 r., opóźniła przekazanie do publicznej wiadomości informacji o Kontrahencie (drugiej stronie umów i kontraktów) oraz o łącznej szacunkowej wartości podpisanych umów i kontraktów z tym Kontrahentem.

Podstawa prawna:
RMF § 5 ust.1 pkt. 3

Scroll to Top