Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu – zamknięcie opóźnienia

Zarząd Orzeł Biały S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2015 z dnia 16.04.2015 r., w którym informował o zawarciu umowy znaczącej dotyczącej sprzedaży przez Spółkę ołowiu oraz stopów ołowiu informuje, że Kontrahentem (drugą stroną umowy) była firma EH Europe GmbH z siedzibą w Zurichu (Szwajcaria).

Wartość obrotów osiągniętych w zakresie sprzedaży ołowiu, stopów ołowiu z tym Kontrahentem w terminie obowiązywania ww. umowy (tj. 01.04.2015 – 31.03.2016r.) wyniosła 110,7 mln zł, co przekroczyło 10 % przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki z okresu czterech ostatnich kwartałów obrotowych opublikowanych przed dniem podpisania umowy, tj. 16.04.2015r. (I kwartał 2014 – IV kwartał 2014).

Spółka na podstawie art. 57 ust.1 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazując raport bieżący nr 3/2015 z dnia 16.04.2015 r. opóźniła przekazanie do publicznej wiadomości informacji o Kontrahencie umowy oraz o warunkach finansowych zawartej umowy.

Podstawa prawna: RMF § 5 ust.1 pkt. 3

Scroll to Top