Aneks do umowy kredytowej – umowa znacząca

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 23.03.2016 r. Emitent oraz spółki zależne Orzeł Surowce Sp. z o.o. i Pumech Sp. z o.o. zawarły z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: ING) Aneks do Umowy Wieloproduktowej z dnia 03.06.2013 r. (o której Emitent informował w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Zarządu Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2015 w punkcie B.4.7.) oraz w Raporcie bieżącym numer 2/2015 z dnia 27.03.2015 roku.

Na mocy zawartego aneksu przedłużono okres obowiązywania limitu kredytowego do dnia 23.06.2017 roku. Okres obowiązywania limitu kredytu odnawialnego nie uległ zmianie (ostateczny termin spłaty 10.01.2022 r.)

Z wyżej wskazanych limitów kredytowych będzie korzystał Emitent, jak i spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta: Orzeł Surowce sp. z o.o. oraz Pumech sp. z o. o., na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej oraz działalności inwestycyjnej.

Umowa wraz z Aneksem, który stanowi integralną część Umowy nie przewiduje kar umownych, poza ewentualnymi odsetkami karnymi stosowanymi powszechnie w umowach tego rodzaju. Warunki finansowe na jakich została zawarta Umowa nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju umów, oparte są na stawce WIBOR 1M + marża banku. Maksymalnym terminem obowiązywania Umowy jest 10.01.2022 r.

Prawne zabezpieczenie udzielonej przez ING Bank Śląski S.A. linii kredytowej stanowią:

  • Cesja wierzytelności z tytułu kontraktu handlowego;
  • Hipoteka umowna do kwoty 68.100 tys. zł na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Piekarach Śląskich;
  • Zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach, aparaturze, wyposażeniu, urządzeniach technicznych zlokalizowanych w Oddziale Hutniczym Orzeł Biały w Piekarach Śląskich;
  • Zastaw rejestrowy na budowlach technologicznych w postaci: kominów, rurociągów, instalacji, zbiorników, przewodów, które nie są trwale związane z gruntem, znajdujących się w Oddziale Hutniczym Orzeł Biały w Piekarach Śląskich;
  • Cesja praw z polis ubezpieczeniowych wszystkich przedmiotów zabezpieczenia wymienionych powyżej,
  • Dobrowolne poddanie się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 KPC.

Jednocześnie Zarząd Orzeł Biały S.A. informuje, że łączna wartość zawartych umów w ciągu ostatnich 12 miesięcy z ING przez Grupę Kapitałową Emitenta wynosi 67.180 tys. zł i przekracza 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych (I kwartał 2015 – IV kwartał 2015).

Podstawa prawna: RMF GPW §5 ust.1 pkt 3

Scroll to Top