Informacja o wpływie zdarzeń jednorazowych na wyniki finansowe Spółki za rok 2015

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. („Spółka”) przekazuje do wiadomości publicznej informację na temat przewidywanego wpływu na wynik finansowy roku 2015 Spółki Orzeł Biały S.A. zdarzeń jednorazowych.

W odniesieniu do sprawozdania finansowego Orzeł Biały S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. przeprowadzone testy na utratę wartości wskazały na zasadność ujęcia odpisu aktualizującego wartość zapasów w kwocie 2 799 tys. zł, który zwiększy koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów.

Po uwzględnieniu efektu podatkowego powyższe zdarzenie wpłynie na obniżenie wyniku finansowego jednostkowego i skonsolidowanego netto o kwotę 2 267 tys. zł.

Dodatkowo pozycją istotnie wpływającą na wynik finansowy netto Emitenta za 2015 r. będzie efekt rozliczenia transakcji w wyniku zakończenia współpracy oraz rozwiązania wspólnego przedsięwzięcia w postaci Bytomskiego Parku Przemysłowego pomiędzy Orzeł Biały S.A., PUMECH Sp. z o.o. oraz Górnośląską Agencją Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w tym głównie  przeniesienie praw do nieruchomości tj. prawa użytkowania wieczystego działek wraz z prawem własności budynku (hala D) stanowiącego odrębny przedmiot własności oraz innych urządzeń posadowionych na tych nieruchomościach na rzecz Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Powyższe zdarzenie wpłynie na zwiększenie wyniku finansowego jednostkowego i skonsolidowanego netto o kwotę 10 528 tys. zł.

Emitent informował o podjętych działaniach związanych z wyjściem z projektu Bytomskiego Parku Przemysłowego w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Zarządu Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za I półrocze z dnia 24.08.2015 r. w pkt  E.4. Inne informacje, które zdaniem Grupy Kapitałowej Emitenta są istotne dla oceny jej sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta.

Spółka zastrzega, że sprawozdanie finansowe Spółki za 2015 r. jest w trakcie weryfikacji przez biegłego rewidenta, dlatego wyżej zaprezentowane kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie. Publikacja raportu rocznego Orzeł Biały S.A. za 2015 r. nastąpi w dniu 21 marca 2016 r.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Scroll to Top