Zawarcie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 17.02.2016r. zawarta została przez Emitenta (Sprzedający) oraz przez drugą stronę (Kupujący) umowa, dotycząca sprzedaży przez Orzeł Biały S.A ołowiu oraz stopów ołowiu.

Sprzedaż ołowiu oraz stopów ołowiu będzie realizowana w okresie od stycznia 2016 roku do grudnia 2016 roku. Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej, tzn. wartość umowy przewyższa 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych (IV kwartał 2014 – III kwartał 2015).

Zgodnie z postanowieniami podpisanej umowy, cena po jakiej będzie sprzedawany ołów oraz stopy ołowiu składa się z ceny bazowej ustalonej na podstawie średnich miesięcznych oficjalnych notowań (Settlement) dla ołowiu na Londyńskiej Giełdzie Metali podczas okresu kwotowania, która jest powiększona o premię Spółki. Zawarta umowa nie przewiduje kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10 % wartości tej umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 euro, według średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień zawarcia tej umowy. Warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o drugiej stronie umowy oraz o warunkach finansowych umowy zostało opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy o ofercie.

Podstawa prawna:

RMF GPW § 5 ust. 1 pkt. 3

 

Scroll to Top