Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. informuje, iż w dniu 3.03.2011roku podpisana została przez Emitenta, a wcześniej podpisana przez drugą stronę, umowa, dotyczące sprzedaży przez Orzeł Biały S.A ołowiu oraz stopów ołowiu.
Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o drugiej stronie umowy oraz o warunkach finansowych umowy zostało opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy o ofercie.
Sprzedaż ołowiu oraz stopów ołowiu będzie realizowana w okresie od stycznia do grudnia 2011 roku. Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej, tzn. wartość umowy przewyższa 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych (IV kwartał 2009 – III kwartał 2010).
Zgodnie z postanowieniami podpisanej umowy cena, po jakiej będzie sprzedawany ołów oraz stopy ołowiu składa się z ceny bazowej ustalonej na podstawie średnich miesięcznych oficjalnych notowań (Settlement) dla ołowiu na Londyńskiej Giełdzie Metali podczas okresu kwotowania, która jest powiększona o premie Spółki.
Zawarta umowa nie przewiduje kar umownych.
Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 3

Scroll to Top