Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu- zamknięcie opóźnienia

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2010 z dnia 05.03.2010 roku, w
Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2010 z dnia 05.03.2010 roku, w którym informował o zawarciu umowy znaczącej, dotyczącej sprzedaży przez Spółkę stopów ołowiu i usługi
recyklingowej informuje, że Kontrahentem (drugą stroną umowy) była firma Johnson Controls GmbH z siedzibą w Hannover (Germany). Wartość umowy netto wyniosła 47,3 mln zł, co przekroczyło 10 % przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki z okresu czterech kwartałów obrotowych (IV kwartał 2008 – III kwartał 2009), opublikowanych przed dniem podpisania umowy (dzień podpisania umowy to 05.03.2010 rok).
Spółka na podstawie art. 57 ust.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, opóźniła przekazanie do publicznej wiadomości informacji o Kontrahencie umowy oraz o warunkach finansowych zawartej umowy.

Podstawa prawna: Art. 57 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej – zawiadomienie o opóźnieniu informacji.

Scroll to Top