Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu

Zarząd ORZEŁ BIAŁY S.A. informuje, iż w dniu 27.02.2008 roku podpisana została przez Emitenta, a wcześniej podpisana przez drugą stronę, umowa dotycząca sprzedaży przez ORZEŁ BIAŁY S.A ołowiu oraz stopów ołowiu.
Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o Kontrahencie, z którym Emitent zawarł umowę oraz o warunkach finansowych umowy zostało opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy o ofercie.
Umowa została zawarta na okres od stycznia do grudnia 2008 roku. Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej, tzn. wartość umowy przewyższa 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych (IV kwartał 2006 – III kwartał 2007).
Zgodnie z postanowieniami podpisanej umowy, cena, po jakiej będzie sprzedawany ołów oraz stopy ołowiu składa się z ceny bazowej ustalonej na podstawie średnich miesięcznych oficjalnych notowań dla ołowiu na Londyńskiej Giełdzie Metali z miesiąca poprzedzającego miesiąc wysyłki, która jest powiększona o premie spółki.
Zawarta umowa nie przewiduje kar umownych.
Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Podstawa prawna:
RMF GPW § 5 ust.1 pkt 3

Scroll to Top