Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu.

Zarząd ORZEŁ BIAŁY S.A. informuje, iż w dniu 11 czerwca 2010 roku podpisane zostały przez Emitenta (Sprzedający) 2 umowy , wcześniej podpisane przez drugą stronę (Kupujący), których łączna wartość przekroczyła wartość umowy znaczącej.
Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o Kupującym oraz o warunkach finansowych kontraktów z dnia 11 czerwca 2010 r. z Kupującym zostało opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy o ofercie.
Przedmiotem umowy o najwyższej wartości jest sprzedaż stopów ołowiu, która jest realizowana w okresie od początku kwietnia 2010 roku do końca marca 2012 roku.
Zgodnie z postanowieniami podpisanej umowy, cena, po jakiej będą sprzedawane stopy ołowiu składa się z ceny bazowej ustalonej na podstawie średnich miesięcznych oficjalnych notowań (Settlement) dla ołowiu na Londyńskiej Giełdzie Metali podczas okresu kwotowania, która jest powiększona o premie Spółki. Zawarta umowa nie przewiduje kar umownych. Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.
Umowy łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej, tzn. wartość umów przewyższa 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych (II kwartał 2009 – I kwartał 2010).

Podstawa prawna:
RMF GPW §5 ust.1 pkt 3

Scroll to Top